תנאי שימוש באתר

צרו עימנו קשר

העלאת קובץ קורות חיים

ברוכים הבאים לאתר או.אר.אס !

אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בעיון ובקפידה. לתשומת ליבך, התנאים מהווים הסכם מחייב בינך או בין האנשים ו/או הגופים שהינך מייצג לבין או.אר.אס בע"מ ("או.אר.אס"). כדי לאשר את הסכמתך לתנאי השימוש באתר האינטרנט, עליך להקיש על הכפתור, הנושא את המלים "קראתי והסכמתי". הסכמתך היא ללא הגבלה או הסתייגות בנוגע לתחולתו של הסכם זה לרבות האנשים ו/או הגופים שהינך מייצג. או.אר.אס מדגישה את זכותה לשנות תנאי מתנאי ההסכם, כולו או מקצתו בכל עת מבלי למסור הודעה כלשהי ובלא שתישא באחריות כלשהי. תנאים אלה וכן כל הצעות העבודה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

1. מבוא

 בתקנון זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם אלא אם תוכן הכתוב יחייב אחרת:

המונח פירושו

החברה חברת או.אר.אס- אוורסיס רפרזנטיישן סרביסס בע"מ, להלן: "או.אר.אס".

אתר www.ors.co.il - אתר האינטרנט של החברה.

תקנון האתר   תקנון כפי שנוסח כאן או כפי שישונה מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, ומהווה הסכם המסדיר את השימוש באתר.

המשרד המשרד  הרשום של החברה כפי שיהיה מעת לעת.

תכנים כל האמור באתר זה ועומד לרשות המשתמשים לרבות באתרים הקשורים (לינקים) לאתר זה.

משתמש אדם ו/או גוף ו/או חברה או מי מטעמם,לרבות עובד ו/או לקוח.

כתב דפוס, מברק, פקסימיליה, צילום, דואר אלקטרוני וכל צורה אחרת של קביעת או הטבעת מילים בצורה הנראית לעין.

לקוח אדם,גוף או חברה המצעים מקומות עבודה.

כל האמור בלשון יחיד אף ברבים במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך וכל האמור באדם - לרבות תאגיד וחבר בני-אדם.

פרט לאמור לעיל, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם מתוך הקשר הדברים, אלא אם כן יש בה משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

2. מהו אתר או.אר.אס ומי עומד מאחוריו

או.אר.אס הינו אתר אינטרנט, המיועד לציבור המועמדים מחפשי עבודה וללקוחות החברה המציעים משרות למועמדים מחפשי עבודה. קורות החיים של המועמדים על הפרטים האישיים הכלולים בהם עוברים סריקה מול המשרות המוצעות על ידי הלקוחות של החברה.

לתשומת לבך: או.אר.אס אינה מספקת  את הצעות העבודה או המשרות ו/או פרטי המועמדים שבאתר והיא מעמידה את הפרטים כפי שהתקבלו מלקוחות החברה ו/או מהמועמדים המציעים (As is). לפיכך, החברה לא תישא באחריות, חבות, נזק,  אובדן (כולל צד ג')או הפסדים כלכליים או אחרים, בין ישירה ובין עקיפה הנובע משימוש באתר.החברה אינה אחראית  לתכנים הנמצאים באתר, לרבות תוכנם, אמינותם, מהימנותם, ו/או כל אחריות אחרת הנובעת משימוש  באתר לרבות וירוסים או נזקים אחרים למכשירי קצה או למשתמשים. החברה אינה בודקת את אמינות המידע או את טיבו ולא תישא באחריות, בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים באתר בשל כך או עקב הטעייה, טעות, רשלנות, או התרשלות מכוח כל דין או הסכם. ההסתמכות על המידע המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד.

3. הזכות להשתמש באתר

אדם בגיל 18 ומעלה אשר קרא והסכים לתנאי התקנון הזה. או.אר.אס רשאית למנוע ממך שימוש באתר זה באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, וזאת מבלי צורך  לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש.

4. השירות המוצע

4.1 השירות המוצע באתר נקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של או.אר.אס.

4.2 או.אר.אס אינה מספקת את המשרות המוצעות באתר והיא מעמידה את האתר לחברות המציעות ("לקוחות") מקומות עבודה בלבד ולעובדים השולחים את קורות חייהם המועברים לחברות לפי דרישתם. פרטי המשרות אינן באחריות או.אר.אס, לרבות תיאורם וכל מידע הנמסר על-ידי הלקוחות ואו.אר.אס אינה מפקחת על המידע ונכונותו. למרות האמור אין הלקוחות אחראים לכל מידע הנמסר על ידן לגבי המשרות. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוחות או לעובדים או למשתמשים באתר זה בגין כל נזק או ישיר או עקיף כתוצאה משימוש באתר זה או במידע הנמצא בו או בתקלות שעלולות להיות משימוש בו. 

4.3 פרטים הנמסרים על ידכם חייבים להיות מדויקים ונכונים ,כדי לאפשר ללקוחות ו/או לאו.אר.אס את שיבוצכם המתאים.

4.4 ככל שיש באו.אר.אס קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תישא או.אר.אס באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. או.אר.אס לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות או.אר.אס.

5. אופן רישום הפרטים

5.1 תידרש למלא טופס, ובו פרטים אישיים מדויקים , השכלה, ניסיון קודם בעבודה, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ומשרה בה הינך מעוניין אם קיימת כזו.

5.2 מסירת פרטים נכונים היא תנאי הכרחי להצלחה בעבודת החברה במציאת משרה מתאימה עבורך.

5.3 הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לגרום לנזק, ואף להביא לתביעות נזיקין נגדך בגין נזקים שיגרמו לחברה וללקוחותיה.

6. פרסום

6.1 אין החברה אחראית לכל פרסום באתר ו/או לתכנים לרבות אמינותם או לנזקים שעלולים לגרום למשתמשים או לאדם אחר כלשהו .

6.2 החברה רשאית שלא לפרסם תכנים העלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, או להפסיק ללא כל הודעה מוקדמת כל פרסום מכל סיבה שהיא, מבלי שמי מהצדדים יטען כי נגרם לו נזק ישיר או עקיף כלשהו. 

6.3 שים לב – המידע שהינך מעביר ברשת האינטרנט עלול לגרום לתגובות לא צפויות של גורמים אחרים והינך עלול להינזק בשל כך. החברה לא תישא באחריות לנזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לך כתוצאה מכך.

7. סודיות פרטי המשתמש באתר

7.1 או.אר.אס תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של או.אר.אס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור . אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת או.אר.אס יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי או.אר.אס.

7.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת שליחת קורות חיים ישמרו במאגרי המידע של או.אר.אס. וזו שומרת לעצמה את הזכות לעשות בהם שימוש, בכתב ו/או בעל פה,במועד מאוחר יותר במציאת מקום עבודה  ולהציע הצעות לשילובך בעבודה.

7.3 או.אר.אס לא תעביר את פרטיך לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

הצגת מועמדותך לעבודה.

 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם או.אר.אס או מי מטעמה;

 אם התקבל בידי או.אר.אס או בידי צד שלישי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי; 

או.אר.אס רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת ובכל מידע שייאגר אודותיך לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. או.אר.אס תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

8. זכויות יוצרים

האתר, סימני מסחר, עיצוב האתר והמידע המפורט בו, לרבות עיצוב האתר, הינם בבעלות החברה והם מוגנים באמצעות חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וכל דין אחר. אין להשתמש, להעתיק, להפיץ, לפרסם או להעביר לצד שלישי  חומר או כל מידע אחר או תכנים בין של החברה ובין של הלקוחות, בלא אישור החברה מראש ובכתב.

9. שינויים וסגירת האתר

9.1 החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לערוך בו שינויים בכל עת(הוספות או הפחתות), ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הינך מסכים כי בכל מקרה לא יהיו לך טענות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או כלפי לקוחותיה ו/או כלפי מי שיפעל מטעמם.

9.2 החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה לך טענה כלשהי ו/או תביעה כלשהי בעניין.

10. התיישנות

למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד החברה ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמם היא 6 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זה למרות האמור בדין.

11. שיפוי

הנך מסכים לשפות ולפצות את החברה ו/או לקוחותיה ו/או כל אדם או גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו להם לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד ו/או הוצאות משפטיות שנגרמו על ידך ו/או מי מטעמך עקב שימושכם באתר או מהפרת הוראות התקנון.

12. הדין החל ומקום השיפוט

על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי הוא בית המשפט המוסמך בתל אביב.

כתיבת קו”ח חינם

צור עכשיו קו"ח בעזרת מחולל קו"ח המהפכני!

כתיבת קורות חיים

שליחת קו”ח

טען ושגר את קו"ח למאגר המעסיקים שלנו!

שליחת קורות חיים
הסוכן החכם